แนวข้อสอบโทอิคTOEIC สอบอะไรบ้าง?
ข้อสอบมีทั้งหมด 200 ข้อ  เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง  คะแนนเต็มอยู่ที่ 990  คะแนน
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 1 ชั่วโมง 495 คะแนน
 

ส่วนที่ 1 คือ Listening Test ข้อสอบที่เน้นทักษะการฟัง มีทั้งหมด 100 ข้อด้วยกัน โดยข้อสอบการฟังจะมีรูปแบบแตกต่างกัน

  • Part I : Photographs 20 Questions (รูปภาพ 20 ข้อ)
- มีรูปภาพมาให้ข้อละ 1 รูป 
- ไม่มีคำตอบเป็นตัวหนังสือ
- มีให้ 4 ตัวเลือก
- ให้เลือกตอบข้อที่ฟังแล้วตรงกับรูปภาพมากที่สุด
 
  • Part II : Question – Response 30 Questions (ถาม-ตอบ 30 ข้อ) 
- ไม่มีโจทย์เป็นตัวหนังสือ
- ไม่มีคำตอบเป็นตัวหนังสือ
- มีให้ 3 ตัวเลือก 
- ให้ฟังคำถามสั้นๆ
- ให้เลือกข้อที่ตอบคำถามได้ถูกต้องที่สุด
 
  • Part III : Short Conversations 30 Questions (บทสนทนาสั้นๆ 30 ข้อ)
- ไม่มีโจทย์เป็นตัวหนังสือ
- มีคำตอบเป็นตัวหนังสือ
- มีให้ 4 ตัวเลือก/ข้อ
- ให้ฟังบทสนทนาของคน 2 คน
- 1 บทสนทนา / โจทย์ 3 ข้อ
- ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
 
  • Part IV : Short Talks 20 Questions (บทพูดคุยสั้น ๆ 20 ข้อ)
- ไม่มีโจทย์เป็นตัวหนังสือ
- มีคำตอบเป็นตัวหนังสือ
- มีให้ 4 ตัวเลือก/ข้อ
- ให้ฟัง ประกาศ , โฆษณา , บทความ , คลิปเสียงจากวิทยุ , ฯลฯ ของผู้พูด 1 คน
1 บทความ / โจทย์ 3 ข้อ
- ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
 

ส่วนที่ 2 คือ Reading Test ข้อสอบที่เน้นทักษะการอ่าน มีทั้งหมด 100 ข้อ และมีรูปแบบการทดสอบหลากหลาย เช่นเดียวกัน

  • Part V : Incomplete Sentences 40 Questions (ไวยากรณ์ Grammar 40 ข้อ)
- โจทย์ให้ประโยคสั้นๆ
- มีช่องว่างไว้ 1 ที่
- มีให้ 4 ตัวเลือก
- ตอบข้อที่เหมาะสมที่สุด
 
  • Part VI : Error Recognition 20 Questions (วิเคราะห์ส่วนที่ผิดในประโยค 20 ข้อ)
- โจทย์ให้บทความ/เนื้อเรื่อง
- 1 บทความ/ โจทย์ 3 ข้อ
- มีให้ 4 ตัวเลือก/ข้อ
- ตอบข้อที่เหมาะสมที่สุด
 
  • Part VII : Reading Comprehensive 40 Questions (การอ่านเพื่อจับใจความ 40 ข้อ)

- โจทย์ให้บทความเดี่ยว/บทความคู่ ความยาวสูงสุด 2 หน้ากระดาษ

- บทความ/ โจทย์ 3-5 ข้อ

- ตอบข้อที่เหมาะสมที่สุด

 

   การสอบ TOEIC (โทอิค) จะว่ายากก็ยาก แต่ถ้าจะว่าง่ายก็ง่าย เพียงแค่ผู้สอบเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนสอบและรู้จักบริหารเวลา ก็สามารถทำคะแนนได้ตามเป้าหมายแน่นอน เพราะข้อสอบ TOEIC ถือเป็นข้อสอบที่ใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพียงแค่ 2 ด้านเท่านั้น ต่างจากข้อสอบ TOEFL และ IELTS และนอกจากการรู้ว่าข้อสอบโทอิคสอบอะไร คำถามและคำตอบให้มาแบบไหน ผู้สอบควรฝึกฝนทำตัวอย่างข้อสอบ เพื่อความคุ้นเคยกับข้อสอบและเป็นการทบทวนทักษะที่เรามีอีกด้วย 

  โดยเรา สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Classy English ได้นำเอาตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย อธิบายว่าควรเลือกตอบข้อไหน แล้วทำไมต้องตอบข้อนี้ ถ้าพร้อมแล้ว ลองไปตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC กันเลย..

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC พร้อมเฉลย อธิบายเหตุผล

ตัวอย่างคลังคำศัพท์ที่มักออกในข้อสอบ TOEIC

Visitors: 1,183,654