At the bank ภาษาอังกฤษที่ธนาคาร

 At the bank ภาษาอังกฤษที่ธนาคาร
 
 
  ใครจะฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ไปต่างประเทศหรือทำธุรกรรมใดๆที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษที่ธนาคาร จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป วันนี้ Classy English มีคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับธนาคาร พร้อมตัวอย่างประโยคมาฝากทุกคน ถ้าพร้อมแล้ว มาดูกันเลย
 
คำศัพท์
Account บัญชี
Bankbook/ Passbook สมุดเงินฝาก
Balance ยอดคงเหลือ
Cheque เช็ค
Branch สาขา
Credit Card บัตรเครดิต
Debit Card บัตรเดบิต
Deposit การฝาก
Transfer โอนเงิน
Withdraw การถอน
Interest ดอกเบี้ย
Pay in การจ่ายด้วยเงินหรือเช็คเข้าบัญชีธนาคาร
Pay-in Slip ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร
Loan การกู้ยืม
Overdraft จำนวนเงินที่เป็นหนี้ธนาคาร
Statement รายการเดินบัญชีของลูกค้าธนาคาร
Signature ลายเซ็นต์
Sign เซ็นต์
Bank Transfer การโอนเงินผ่านธนาคาร
savings account บัญชีออมทรัพย์
current account กระแสรายวัน
personal/business account บัญชีบุคคล/บัญชีธุรกิจ
 
วิธีการพูดง่ายๆ เช่น
I would like to ____________. ฉันต้องการ______________
เช่น 
I would like to deposit money. ฉันต้องการฝากเงิน
I would like to withdraw money. ฉันต้องการถอนเงิน
I would like to transfer money. ฉันต้องการโอนเงิน
I would like to open a bank account. ฉันต้องการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
I would like to update my book account. ฉันต้องการปรับสมุดเงินฝากของฉัน
I would like to exchange money. ฉันต้องการแลกเงิน
I would like to withdraw 100 baht, please. ฉันต้องการถอนเงิน 1,000 บาท
 
ประโยคอื่นๆ 
I am going to bank to transfer 1,000 baht to my son. ฉันจะไปธนาคารเพื่อโอนเงิน 1,000 บาทให้ลูกชาย
I would like to open a bank account. ฉันต้องการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
How much will your opening deposit be? คุณต้องการเปิดบัญชีเท่าไหร่คะ
I would like to open a savings account and also want an ATM card. ผมอยากจะเปิดบัญชีออมทรัพย์และต้องการบัตรเอทีเอ็มด้วยครับ
Please give me small notes. ขอแบงค์ย่อยค่ะ
I’d like to get a monthly statement. ผมต้องการขอใบแจ้งยอดประจำเดือน
I’d like to check my balance. ผมต้องการเช็คยอดเงินในบัญชี
 
 
Visitors: 1,122,499