ภาษาอังกฤษน่ารู้ที่สนามบิน

 คำศัพท์น่ารู้ที่สนามบิน

วันนี้Classy English ได้รวบรวมคำศัพท์ที่สนามบินที่น่ารู้มาฝากกัน เริ่มต้นง่ายๆจากคำศัพท์ที่สนามบินกันก่อนเลย

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สนามบิน

เช็คอิน เคาน์เตอร์สายการบิน

Airline Counter : เคาน์เตอร์สายการบิน

Check-in desk : เคาน์เตอร์เช็ค-อิน

One-way trip : เดินทางเที่ยวเดียว

Round trip : เดินทางไปกลับ

Passenger : ผู้โดยสารสายการบิน

Transit Passenger : ผู้โดยสารที่แวะลงสนามบินแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องโดยไม่แวะเข้าอยู่ในประเทศหรือเมืองนั้นๆ

Passport หนังสือเดินทาง

Visa : วีซ่า

Boarding pass : ตั๋วเครื่องบิน , บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน, เอกสารระบุเลขที่นั่งใช้สำหรับผ่านเข้าเขต ผู้โดยสารขาออกและขึ้นเครื่องบิน

Flight number : หมายเลขเที่ยวบิน

Gate : ประตูขึ้นเครื่อง

Check-in closes 30 minutes before departure : เช็คอินปิด 30 นาทีก่อนการเดินทาง

 

เกี่ยวกับสนามบิน

Airline : สายการบิน

Airport : สนามบิน

Concourse : ชานชาลา

Control tower : หอควบคุม

Air traffic control : หอควบคุมการบิน

Aircraft , Airplane, Plane : เครื่องบิน

Arrivals : เที่ยวบินขาเข้า (Departures : เที่ยวบินขาออก)

Arrivals are delayed : เครื่องบินล่าช้า 

 

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ กระเป๋า-สัมภาระ

Carry-on luggage : สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบิน

Registered luggage : สัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว

Excess baggage : กระเป๋าน้ำหนักเกิน

Excess baggage charge : ค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน

Overweight : น้ำหนักเกิน

 

เจ้าหน้าที่และบริการในสนามบิน

Immigration : ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทำการตรวจเอกสาร วีซ่า

Immigration Form : ใบตรวจคนเข้าเมือง

Passport control : ด่านตรวจหนังสือเดินทาง

Customs : ศุลกากร

Customs officiall : เจ้าหน้าที่ศุลกากร ทำหน้าที่ตรวจเช็ค สัมภาระที่นำติดตัวเข้าประเทศ

Currency Exchange : บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา

 

คำศัพท์บนเครื่องบิน

Cabin : ห้องโดยสาร

Cockpit : ห้องนักบิน

 

ที่นั่งบนเครื่องบิน

Aisle seat : ที่นั่งริมทางเดิน

Window seat : ที่นั่งริมหน้าต่าง

In-flight manual : คู่มือบนเครื่องบิน

 

การแจ้งข่าวสาร ตารางเวลา

Arrivals board : กระดานผู้โดยสารขาเข้า

Expected 23:25 : คาดว่าในเวลา 23:25 น.

Landed 09:52 : (เครื่องบิน) ลงจอดในเวลา 09:52 น.

Delayed : ล่าช้า

Departures : เที่ยวบินขาออก

Departures are delayed : เที่ยวบินขาออกล่าช้า

Departure time : เวลาเครื่องบินออก

Direct flight : เที่ยวบินไม่จอดแวะ

Flight connections : การต่อเที่ยวบิน

Domestic flight : เที่ยวบินภายในประเทศ

Emergency exit : ทางออกฉุกเฉิน

Emergency landing : ลงจอดฉุกเฉิน

Information Counter : บริการสอบถาม

International flight : เที่ยวบินต่างประเทศ

Landing : ลงจอด

Lost and Found : บริการติดตามสัมภาระ จุดแจ้งกระเป๋าเดินทางหาย

Oversize baggage claim : ช่องรับสัมภาระเกินขนาด

Passengers lounge : ห้องรับรองผู้โดยสาร

 

ก่อนขึ้นเครื่องบิน..

Departure lounge : ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก

Runway : ทางขึ้นลงเครื่องบิน

Now boarding : ขึ้นเครื่องได้แล้ว

Last call : เรียกครั้งสุดท้าย

Gate closing : ประตูกำลังปิด

Gate closed : ประตูปิดไปแล้ว

Departed : ออกไปแล้ว

Carousel : สายพานหรือรางเลื่อนรับกระเป๋า

Baggage reclaim : สายพานลำเลียงกระเป๋าเดินทาง

Free Airport Shuttler : รถรับส่งระหว่าง TERMINAL ภายในสนามบินฟรี

Tourist : นักท่องเที่ยว

Travel agency : บริษัทนำเที่ยว

Trolley : รถเข็นสัมภาระ

To board : ขึ้นเครื่อง

Terminal : สถานี

To land : ลงจอด

To check in : เช็ค-อิน

Timetable : ตารางเวลา

Take-off : ออกตัว

Seat belt : เข็มขัดนิรภัย

Seat : ที่นั่ง

Air Hostess : แอร์โฮสเตส

Air Steward : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย

Air Stewardess : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง

Copilot : นักบินร่วม

Crew : ลูกเรือ

Pilot : นักบิน

Flight attendant : พนักงานบนเครื่องบิน

Aisle : ทางเดินระหว่างแถวที่นั่ง

 

ห้องน้ำบนเครื่องบิน

Lavatory or Toilet : ห้องน้ำ

เวลาจะเข้าห้องน้ำจะมีไฟที่หน้าห้องน้ำเขียนว่า “Vacant = ว่าง” สามารถเข้าได้เลย

แต่ถ้าไฟที่หน้าห้องน้ำขึ้นคำว่า “Occupied = กำลังมีคนใช้ห้องน้ำอยู่” และ “No smoking = ห้ามสูบบุหรี่”

คำศัพท์อื่นๆ

Information : ข้อมูล

Ticket offices : ห้องจำหน่ายตั๋ว

Lockers : ตู้/ ลิ้นชัก

Payphones : โทรศัพท์สาธารณะ

Restaurant : ร้านอาหาร

Duty free shop : ร้านค้าปลอดภาษี

Tax free shopping : สินค้าปลอดภาษี

Duty free shopping : สินค้าปลอดภาษีที่รัฐเป็นคนจ่ายคืนให้ทีหลัง

Gates 1-32 : ประตูหมายเลข 1-32

Transfers : โยกย้าย/ เคลื่อนย้าย

Car hire : การเช่ารถ

Departures board : กระดานผู้โดยสารขาออก

Check-in open : เคาน์เตอร์สายการบินเปิดให้เช็คอินได้

Go to Gate … : ไปที่ประตู …

Cancelled : ยกเลิกไปแล้ว

 

เกี่ยวกับสนามบิน

Airline : สายการบิน

Airport : สนามบิน

Concourse : ชานชาลา

Control tower : หอควบคุม

Air traffic control : หอควบคุมการบิน

Aircraft , Airplane, Plane : เครื่องบิน

Arrivals : เที่ยวบินขาเข้า (Departures : เที่ยวบินขาออก)

Arrivals are delayed : เครื่องบินล่าช้า

 

ประโยคที่เราจะได้ยินเสมอๆ บนเครื่องบิน

Please fasten your seat beit. : กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย

Cabin crew prepare for take-off. : ให้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินขึ้น

Cabin crew prepare for landing. : ให้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินลง

และนี่คือคำศัพท์น่ารู้ที่สนามบินและคำศัพท์ที่ใช้ในการเดินทาง

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 1,030,624