TOEFL MUIC

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL MUIC

       Mahidol University International College หรือที่รู้จักกันในชื่อ MUIC ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2529 เพื่อทำการสอนหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่เปิดสอน  การสอบเข้าเพื่อเรียนใน MUIC นั้นเป็นระบบการสอบกลางซึ่งทุกหลักสูตรจะใช้ข้อสอบเดียวกัน ซึ่งหากผู้สอบสามารถทำคะแนนได้ตามเกณฑ์ก็จะได้รับคัดเลือกเข้าเรียนใน MUIC ต่อไป แต่หากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์พิจารณาก็จะได้รับเลือกให้เรียน Pre-College หรือชื่อปัจจุบันคือ Preparation Center for Languages and Mathematics โดยเป็นการเข้าชั้นเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ โดยมีอยู่ 4 ระดับคือ

PC1: Elementary (ปรับพื้นฐาน 4 ทักษะภาษาอังกฤษ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน)
PC2: Pre-Intermediate (ปรับพื้นฐาน 4 ทักษะภาษาอังกฤษ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน)
PC3: Intermediate (ผสมทักษะภาษาอังกฤษเข้าด้วยกัน เช่น การทำ Group Discussion)
PC4: Upper-Intermediate (ปรับพื้นฐาน 4 ทักษะภาษาอังกฤษ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 
      โดยนักเรียนที่มีคะแนน Mathematics ตอนสอบเข้าไม่ถึงเกณฑ์ จะต้องเรียนวิชา Mathematics ไปด้วย (ยกเว้น PC1 ที่ไม่ต้องเรียนเพราะต้องเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษก่อน)  ทั้งนี้เมื่อเรียนใน Pre-College ครบ 10 สัปดาห์แล้วจะมีการทดสอบ ซึ่งหากสามารถผ่านการสอบได้จะได้เลื่อนขั้นไปยังระดับถัดไป หากอยู่ PC4 แล้วผ่านการทดสอบก็จะสามารถเข้าเรียน MUIC ได้เลย 
อย่างไรก็ตามนักเรียน Pre-College สามารถไปสอบเข้า MUIC ได้ระหว่างที่เรียน Pre-College หากไม่ต้องการรอเลื่อนขั้นทีละขั้น เช่น หากเรียน PC2 แล้วระหว่างนั้นไปลงสอบ MUIC ไว้ด้วย หากสามารถสอบได้ก็เข้าเรียน MUIC ได้เลยซึ่งเร็วกว่าการสอบเลื่อนขั้นใน Pre-College ไปเรื่อยๆเพราะจะได้เลื่อนไปยัง PC3 เท่านั้นหากสอบผ่าน
 
รายวิชาในหลักสูตร
แบบทดสอบ MUIC นั้นประกอบได้ด้วย 3 วิชาดังต่อไปนี้
1. ITP TOEFL (เป็นข้อสอบที่คล้ายกับ TOEFL PBT ซึ่งต่างจาก TOEFL iBT เช่น ไม่มีการสอบ Speaking)
2. Writing 
3. Mathematics
 
การสอบ TOEFL-MUIC ในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
Reading: คำศัพท์หรือบทความย่อที่ผู้สอบจะเจอในส่วนของการอ่านนั้นมาจากหลากหลายหัวข้อ เช่น
• วิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาเกี่ยวกับพืช มนุษย์ เชื้อโรค หรือ ยา (Biological Science)
• วรรณคดี (Arts and Literature, historical masterpiece, & biography)
• สิ่งประดิษฐ์ หรือ สถานที่สำคัญ
• เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม และ สิ่งแวดล้อม (American History, Politics, war, & geography)
• ด้านธุรกิจ
*คำถามของส่วนนี้มี 50 ข้อและมีระยะเวลาในการทำ 55 นาที
 
Listening: การฟังถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันได้แก่
• Part A: บทสนทนาสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การคุยกันในร้านอาหารหรือสถานีรถไฟ (30 ข้อ)
• Part B: บทสนทนาที่ยาวขึ้นระหว่างคนสองคนบทสนทนาที่ได้ยินในส่วนนี้อาจจะเกี่ยวกับการสอนในมหาวิทยาลัย(8 ข้อ)
• Part C: การสอน(Lecture)ของอาจารย์3คนในมหาวิทยาลัย (12 ข้อ)
*คำถามของส่วนนี้มี 40 ข้อและระยะเวลาในการทำคือ 35 นาที
 
Grammar
1.Sentence Completion (15 ข้อ) การเลือกคำหรือประโยคที่เหมาะสมให้แก่ประโยค
2.Identifying Error (25 ข้อ) การเลือกตอบข้อที่เป็นคำผิดหลักไวยกรณ์ในประโยค
*คำถามของส่วนนี้มี 40 ข้อและระยะเวลาในการทำคือ 25 นาที
 
Essay: ผู้สอบจะต้องเลือกเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 1 เรื่องโดยเลือกจาก 3 หัวข้อที่ได้มา อย่างน้อย 250 คำ
*หากสมัครในหลักสูตร Entertainment Media Production และ Communication Design จะมีแบบทดสอบต่างหาก
 
โดยผู้มีสิทธิสอบจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หากผู้สมัครมีผลทดสอบต่างๆดังต่อไปนี้ จะได้รับยกเว้นไม่ต้องสอบในวิชา ITP TOEFL 
1. TOEFL iBT ตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไป
2. IELTS ตั้งแต่ 6.0 คะแนนขึ้นไป
3. SAT (Critical Reading และ Writing รวมกัน) ตั้งแต่ 1,100 คะแนนขึ้นไป
 
ผลสอบ MUIC นำไปใช้สมัครเรียนที่ไหนได้บ้าง..?
นำไปใช้สมัครเรียนทุกหลักสูตรที่เปิดสอนโดย MUIC ได้แก่
1. Communication Design
2. Animation Production
3. Film Production
4. Television Production 
5. Social Science
6. Business Economics
7. Finance
8. Information Systems
9. International Business
10. Marketing
11. Tourism and Hospitality Management
12. Applied Mathematics
13. Biological Science
14. Chemistry
15. Computer Science
16. Environmental Science
17. Food Science and technology
18. Physics
19. Computer Engineering
 
ช่วงเวลาในการสอบ MUIC
ในแต่ละปีจะมีการเปิดสอบ MUIC ทั้งสิ้น 4 รอบได้แก่
รอบที่ 1: จะเปิดรับสมัครประมาณเดือนเมษายน - พฤษภาคมและสอบในเดือนพฤษภาคม
รอบที่ 2: จะเปิดรับสมัครประมาณเดือนกรกฎาคมและสอบในเดือนกรกฎาคมเช่นกัน
รอบที่ 3: จะเปิดรับสมัครประมาณเดือนตุลาคมและสอบในเดือนตุลาคมเช่นกัน
รอบที่ 4: จะเปิดรับสมัครประมาณเดือนมกราคมและสอบในเดือนกุมภาพันธ์
 
ระบบภาคเรียนของ MUIC เป็นแบบ Trimester หรือ 3 ภาคการศึกษาต่อปี 
ผู้ที่สอบในรอบทั้ง 4 จะเริ่มต้นเรียนไม่พร้อมกัน ตามรายละเอียดต่อไปนี้
– ผู้ที่ผ่านการสอบในรอบที่ 1 และ 2 จะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน
– ผู้ที่ผ่านการสอบในรอบที่ 3 จะเริ่มเรียนในเดือนมกราคม
– ผู้ที่ผ่านการสอบในรอบที่ 4 จะเริ่มเรียนในเดือนเมษายน
 
หลักสูตรสำหรับเตรียมสอบ มหิดลอินเตอร์ TOEFL MUIC
• เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เนื้อหาที่เข้มข้นและบทเรียนที่เข้าใจง่าย
• เจาะลึกทุกทักษะที่ใช้ในการสอบ 
• ปูพื้นฐานของคุณให้แน่นในการเขียน Essay เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างถูกต้องและมั่นใจ
 
วิชาที่ Classy English เปิดสอนในหลักสูตร เตรียมสอบ MUIC ดังต่อไปนี้
1. แบบกลุ่ม (Group Class) อัพเดทตารางเรียนช่วงก่อนสอบ
2. แบบเดี่ยว/จับกลุ่มมาเอง (Private Class) 

Period
*อัพเดตตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 096-459-5900 หรือ Line ID : @classyenglish

รีวิวความประทับใจ จากน้องเจแปน

(เลือกเรียนคอร์ส เตรียมสอบ TOEFL MUIDS)

"ผมสอบติด MUIDS แล้วครับ"

Visitors: 1,187,375