จะเข้า MUIDS ต้องสอบอะไรบ้าง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ MUIDS

จะเข้า MUIDS ต้องสอบอะไรบ้าง ?

    สาธิตนานาชาติมหิดล ศาลายา เป็นโรงเรียนอินเตอร์หลักสูตรอเมริกันที่ได้รับความนิยมของประเทศไทย มีความพร้อมทั้งหลักสูตรและบุคลากรทั้งในด้านภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงมีสาขาวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ
 
TOEFL MUIDS คือ การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ Mahidol University International Demonstration School (MUIDS) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2013 เพื่อเป็นต้นแบบของโรงเรียนสาธิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะชีวิตและเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระบบนานาชาติในระดับอุดมศึกษา
 
การสอบเข้า MUIDS นักเรียนต้องสอบดังนี้
1. TOEFL ITP เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 3 ทักษะ ได้แก่ listening, reading และ structure ต้องผ่านที่ 450 คะแนนขึ้นไป
 
2. Essay writing เป็นข้อสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เขียน essay ตามหัวข้อที่ได้รับ จำนวน 200-250 คำ ต้องผ่านที่ 2.8 คะแนนจากคะแนนเต็ม 4 คะแนน
 
3. MAP Test เป็นการวัดความสามารถทางด้านการอ่าน reading, หลักการใช้ภาษา language usage, คณิตศาสตร์mathematics ทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ โดยข้อสอบจะเรียงลำดับจากข้อง่าย หากผู้เข้าสอบตอบคำถามถูกต้อง ข้อถัดไปจะถูกปรับเป็นข้อที่ยากขึ้น แต่หากตอบผิด ข้อถัดไปจะถูกปรับให้ง่ายลง โดยข้อสอบมีประมาณ 43-53 ข้อ ใช้ระยะเวลาในการทำสอบ 45-60 นาทีผ่านที่ 9 คะแนน ขึ้นไป คะแนนเต็ม 12 คะแนน
 
4. Interview การสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 4 คะแนน ผ่านที่ 2.8 คะแนน เกณฑ์ในการให้คะแนนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว
 
คอร์สสำหรับเตรียมความพร้อมนักเรียนของ Classy English นั้น มีหลักสูตรและบทเรียน ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอบของ MUIDS มากที่สุดดังนี้
  • คอร์ส TOEFL MUIDS  โดยแบ่งเป็น Structure, Essay writing  Reading & Listening และ Interview
  • คอร์ส MUIDS Math (for MAP-TEST) เนื้อหาเตรียมสอบเลขโดยเฉพาะ
 
 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

Visitors: 1,148,274