สรุป 12 Tense ให้เข้าใจง๊ายง่าย

  


สรุป 12 Tense ให้เข้าใจ ง๊าย...ง่าย

" Past Tense "

   Past Tense คือ รูปแบบของคำกริยาที่แสดงถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต แบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่...


Past Simple Tense

ใช้กับเหตุการณ์ที่ทำไปแล้ว จบไปแล้ว

บอกเล่าเหตุการณ์ เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว มักใช้ในงานเขียน นิทาน นิยายต่างๆ

Form (โครงสร้าง) 

S. + V.2

 
Affirmative: He went to school.
Negative: He did not go to school.
Question: Did he go to school?
 

For example:

 • I did homework last night.
 
Signal word:
 • last...
 • yesterday
 • in 1995
 • ... ago
 • this morning
 • the other day
 • etc. 

 


Past Continuous Tense

ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต มีเวลากำกับชัดเจน

ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ก่อนจะมีอีกเหตุการณ์เข้ามาแทรก

ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

Form (โครงสร้าง) 

S. + was/were + V.ing

 
Affirmative: He was doing his homework.
Negative: He wasn't doing his homework.
Question: Was he doing his homework?
 

For example:

 • He was talking while the teacher was teaching.
 • I was doing my homework when you arrived.
 
Signal word:
  • at this time
  • at 8 pm yesterday
  • when
  • while as
  • etc. 

 
 

Past Perfect Tense

ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตที่เสร็จลุล่วงแล้ว ก่อนจะเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่ง (มัีกใช้คู่กับ Past simple)

Form (โครงสร้าง) 

S. + had + V.3

 
Affirmative: He has finished his homework.
Negative: He has not finished his homework.
Question: Had he finished his homework?
 

For example:

 • He had gone to school when you showed up
 • His phone rang after he has fallen asleep.
 • I had finished my homework when you arrived.
 
Signal word:
 • already
 • just
 • not yet
 • before
 • after
 • until
 • when
 • etc. 

 


 

Past Perfect Continuous Tense

ใช้กับเหตุการณ์ที่จบไปแล้วในอดีต ซึ่งเกิดขึ้นช่วงเวลาหนึ่งก่อนจะเกิดอีกเวลาหนึ่ง (มักใช้คู่กับ Past simple)

Form (โครงสร้าง)

S. + had + been + V.ing

 
Affirmative: He had been sleeping for an hours (before you came).
Negative: He had not been sleeping.
Question: Had he been sleeping?
 

For example:

 • He had been waiting for 2 hours when his mother picked him up.
 • I had been sleeping for 2 hours when you came.
 
Signal word:
 • for
 • since
 • the whole day
 • all day
 • etc.

 

 

 

สรุป 12 Tense ให้เข้าใจ ง๊าย...ง่าย

" Present Tense "

   Present Tense คือ รูปแบบของคำกริยาที่แสดงถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในกาลปัจจุบัน แบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่..


Present Simple Tense

ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นความจริงหรือข้อคิดเห็น

ใช้บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น หรือบอกความถี่ของเหตุการณ์นั้นๆ

Form (โครงสร้าง) 

S. + V.1

 
Affirmative: He usually walks to school.
Negative: He does not walk to school.
Question: Does he walk to school?
 

For example:

 • I do homework everyday.
 • I always go to bed early.
 
Signal word:
 • always
 • usually
 • every...
 • never
 • normally
 • often
 • sometimes
 • seldom
 • etc.

 

 


Present Continuous Tense

ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดอยู่ หรือกำลังดำเนินอยู่ในช่วงเวลานั้น

ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่ๆ (ถูกวางแผนไว้ มักมีคำบอกเวลากำกับ)

Form (โครงสร้าง)

S. + is/am/are+ V.ing

 
Affirmative: He is going to school.
Negative: He is not going to school.
Question: Is he going to school?
 

For example:

 • I am doing my homework at moment.
 
Signal word:
 • at this/the moment
 • now
 • Look!
 • tonight
 • Tomorrow
 • this morning
 • next...
 • etc.
 

 


Present Perfect Tense

ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ดำเนินมาถึงปัจจุบันและจะต่อเนื่องไปยังอนาคต

ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ และเหตุการณ์นั้นจบลงแล้ว

ใช้บอกว่าเคยหรือไม่เคยทำอะไร โดยไม่ระบุเวลา

Form (โครงสร้าง)

S. + have/has + V. 3

 
Affirmative: He has gone to bed.
Negative: He has not gone to bed.
Question: Has he gone to bed?
 

For example:

 • I have already finished my work.
 
Signal word:
 • for
 • since
 • already
 • just
 • yet
 • etc.

 


Present Perfect Continuous Tense

ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เริ่มต้นในอดีตซึ่งดำเนินอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่พึ่งกระทำเสร็จไปหรือจบลง แต่เราให้ความสำคัญกับผลที่เกิดขึ้น

S. + have/has + been + V.ing

 
Affirmative: He has been speaking for 2 hours.
Negative: He has not been speaking.
Question: Has he been speaking?
 

For example:

 • It has been raining all day. (ฝนหยุด แต่ถนนยังเปียก)
 • I have been waiting for 2 hours.
 
Signal word:
 • for...
 • since
 • all day
 • lately
 • etc.

 


 

สรุป 12 Tense ให้เข้าใจ ง๊าย...ง่าย

" Future Tense "

   Future Tense คือ รูปแบบของคำกริยาที่แสดงถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกาล แบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่..


Future Simple Tense

ใช้กับเหตุการณ์ที่วางแผนหรือสัญญาว่าจะทำในอนาคต หรือการคาดเดาเหตการณ์ว่าจะเกิดขึ้น

Form (โครงสร้าง) 

S. + will/shall + V.1

S. + is/am/are + V.ing

 
Affirmative: He will do his homework.
Negative: He will not do his homework.
Question: Will he do his homework?
 

For example:

 • I will eat pizza tomorrow.
 • I am going to eat pizza for dinner.
 • I will go to bed early tonight.
 • I am going to do my homework tonight.
 
Signal word:
 • in...years
 • next...
 • tonight
 • this afternoon
 • tomorrow
 • etc. 

 


Future Continuous Tense

ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต

หรือในอนาคตที่คาดว่าจะกำลังดำเนินอยู่ เมื่อมีอีกเหตุการณ์นึงเกิดขึ้น

Form (โครงสร้าง)

S. + will/shall + be + V.ing

 
Affirmative: He will be sleeping all day.
Negative: He will not be sleeping all day.
Question: Will he be sleeping all day?
 

For example:

 • I will be doing my homework tonight.
 • At 2 pm tomorrow I will be studying English.
 
Signal word:
 • all day
 • the whole week
 • at this time tomorrow
 • at 1 pm tomorrow
 • etc.

 


Future Perfect Tense

ใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเสร็จลุล่วงแล้วก่อนจะถึงช่วงเวลาหนึ่ง หรือก่อนจะเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่ง

Form (โครงสร้าง)

S. + will/shall + have/has + V. 3

 
Affirmative: He will have gone to bed (when you arrive).
Negative: He will not have gone to bed.
Question: Will he have gone to bed?
 

For example:

 • I will have finished my work by tomorrow morning.
 • He will have gone to bed by the time she arrives.
 
Signal word:
 • by 9 pm
 • by Friday
 • by tomorrow
 • by the time...
 • etc.

 


Future Perfect Continuous Tense

ใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะดำเนินไปแล้ว เป็นระยะเวลาหนึ่ง เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่ง หรือเมื่อมีอีกเหตุการณ์เกิดขึ้น

S. + will/shall + have/has + been + V.ing

 
Affirmative: He will have been waiting for 2 hours (when you arrive).
Negative: He will not have been waiting.
Question: Will he have been waiting?
 

For example:

 • The teacher will have  been teaching for 30 minutes by the time she arrives at school.
 • I will have been waiting for 2 hours when you arrive.
 
Signal word:
 • for...
 • when
 • the last couple
 • of hours
 • by the time
 • etc.

 


 

สรุปโครงสร้างและหลักการใช้ Tense , สรุปการใช้ Tense , หลักการใช้ Tense , เข้าใจ 12 Tense , โครงสร้าง Tense , ตัวอย่างประโยค 12 Tense , 12 Tense สรุป , ทำความเข้าใจ 12 Tense , รวม 12 Tense แบบเข้าใจง่าย , Present Tense , Past Tense , Future Tense , Present Simple Tense , Present Continuous Tense Present Perfect Tense , Present Perfect Continuous Tense , Past Simple Tense , Past Continuous TensePast Perfect Tense , Past Perfect Continuous Tense , Future Simple Tense , Future Continuous Tense , Future Perfect Tense , Future Perfect Continuous Tense.

Visitors: 1,148,276