เทคนิคเขียน Essay ยังไง ให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย

เทคนิคเขียน Essay ยังไงให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย

เมื่อเราต้องการจะเล่าเหตุการณ์อะไรสักอย่างให้ผู้อื่นฟัง แน่นอนว่าเรามักจะเล่าเรื่องตามลำดับเวลาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ การเขียน essay (เรียงความ) ก็เช่นกัน เรียงความที่ดีควรจะเขียนโดยผ่านการเรียบเรียงลำดับความคิดและไอเดียให้ต่อเนื่องอย่างเป็นธรรมชาติ โดยการใช้ cohesive devices (คำเชื่อม) เพื่อทำให้เรียงความที่เราเขียนเข้าใจง่ายและน่าอ่านมากขึ้น
 
Cohesive devices คืออะไร?
Cohesive devices หรือคำเชื่อม คือคำสันธานในภาษาอังกฤษ เป็นสะพานเชื่อมประโยคเพื่อบอกให้ผู้อ่านทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างประโยคหรือระหว่างย่อหน้า โดยคำเชื่อมสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อย ๆ ดังต่อไปนี้
 
1. Comparison (การเปรียบเทียบ)
Also
Likewise
Equally
Similarly
Compared with
 
2. Addition (การเพิ่มเติมข้อมูล)
In addition
Furthermore 
Moreover
Also
What is more
Besides
 
3. Sequencing (การเรียงลำดับ)
To begin with
Firstly
Secondly
Next
Then
Subsequently
Lastly
Finally
 
4. Result (การแสดงผลลัพธ์) 
Therefore
As a result
Hence
Thus
Accordingly
Consequently
 
5. Contrast (การแสดงผลตรงกันข้าม)
Contrarily 
In contrast
In comparison
On the contrary
On the other hand
However
Nevertheless
Regardless
Although
 
6. Exemplification (การยกตัวอย่าง)
For example
For instance
To illustrate
Namely
Specifically
 
7. Highlighting (การเน้นความสำคัญ)
Particularly
In particular
Mainly
Above all
Especially
 
8. Reformulation (การกำหนดนิยามใหม่)
In other words
Briefly
In simple terms
Put simply 
 
Visitors: 1,187,380