ตะลุยข้อสอบ TOEIC แบบละเอียด

 
ตะลุยข้อสอบ TOEIC แบบละเอียด!
 
ก่อนจะไปสอบโทอิคจริง ลองมาเช็คความชัวร์ด้วยการตะลุยข้อสอบโทอิคแบบละเอียด มีเฉลยพร้อมอธิบาย! พาร์ทที่เอามาตะลุยวันนี้ เป็น Text Completion 1 Part 
 
Questions 1-4 refer to the following invitation.
You are invited to Wilson Associates’ fifth annual company picnic. The event __1.__ to take place on March 25 from 12:30 P.M. to 4:00 P.M. at Daisy Field. ___2.___ should consider contributing an item to be used during the sports activities. This donation can be for croquet, badminton, lawn bowling, or a similar type of activity. In addition to games, you can enjoy delicious food throughout the afternoon. All the food will be ___3.___ by Tony’s Caterers. Please notify a manager if you have any special dietary needs ___4.___ we can accommodate you. We look forward to seeing you on March 25!
 
1.  A. to schedule   B. was scheduling   C. has been scheduling   D. is scheduled
2. A. Everyone       B. Another               C. Those                          D. Others
3. A. reported         B. supplied              C. donated                       D. responded
4. A. whenever       B. as much as         C. so that                         D. however
 
 
ทำไมต้องตอบข้อนี้..
ข้อ1
1. สังเกต choice ก่อน
ตัวเลือกที่ให้มา ดูแล้ววัดเรื่องของ Tense แต่มีความซับซ้อนที่ในตัวเลือกนั้นมีทั้ง Tense ที่อยู่ในรูป Active และ Passive ด้วย
2. ดูประโยคที่โจทย์ถาม
The event __1.__ to take place on March 25 from 12:30 P.M. to 4:00 P.M. at Daisy Field.
สังเกตว่าส่วนที่หายไปเป็น V. หลักของประโยคนี้เลย (เพราะมองหาแล้วยังไม่เจอ V. หลัก) และเนื่องจากประธานคือ "The event" (งานปิคนิค) ไม่ใช่คน และไม่ได้กระทำกริยาเองในที่นี้ (เพราะถูกจัดขึ้น) แสดงว่า V. ต้องอยู่ในรูป Passive Voice (V. to be + V3)
3. วิเคราะห์ choice
(A) to schedule >> ตัดทิ้ง เพราะ V. To Infinitive ไม่สามารถเป็น V. หลักได้ (เพราะมันผันไม่ได้)
(B) was scheduling >> เป็น Past Con อยู่ในรูป Active Voice แต่เนื่องจากประธานไม่ได้กระทำเอง ต้องใช้ Passive ดังนั้นข้อนี้จึงผิด 
(C) has been scheduling >> เป็น Present Perfect Con อยู่ในรูป Active เช่นกัน จึงผิด (และเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นในอดีตต่อเนื่องมาปัจจุบันด้วย)
(D) is  scheduled >> Present Simple อยู่ในรูป Passive  Voice ถูกต้อง 
ตอบข้อ (D)
 
ข้อ 2
วิธีทำ:
1. สังเกต choice ก่อน
ข้อนี้ดูแล้วถามเรื่องความหมายของคำที่จะมาเป็น Subject ของประโยค
2. ดูประโยคที่โจทย์ถาม
___2.___ should consider contributing an item to be used during the sports activities.
จากประโยคก่อนหน้า เขาบอกว่า "คุณได้รับเชิญให้ร่วมงานปิคนิคประจำปีของบริษัท งานจะจัดขึ้นวันที่ 25 มีนาคม เวลา 12.30 ถึง 4.00 ตอนเย็นที่เดซี่ ฟิล์ด ______ ควรคิดว่าจะมีนำอุปกรณ์อะไรมาชิ้นหนึ่งที่จะใช้ช่วงกิจกรรมกีฬาด้วย"
จะเห็นว่าตรงช่องว่างนั้นเป็นการขึ้นประโยคใหม่พอดี และประโยคก่อนหน้าก็ไม่มีการกล่าวถึงใครเป็นพิเศษ ทีนี้ต้องลองเอาแต่ละตัวเลือกแทนความหมายลงไปดู
 
3. วิเคราะห์ตัวเลือก
(A) Everyone >> "ทุกๆ คน" ข้อนี้ใช้ได้ เพราะเป็นคำกว้างๆ กล่าวถึงทุกคน ไม่ได้เจาะจง หรืออ้างถึงใครเป็นพิเศษ เหมาะกับความหมายของประโยคด้วย
(B) Another >> "อีกคนหนึ่ง/อีกสิ่งหนึ่ง" ข้อนี้ผิดเพราะถ้าจะใช้ Another ถ้าไม่ตามด้วยคำนาม (เพื่อบอกให้รู้ว่าอะไรอีกอัน) ก็ควรจะมีการกล่าวถึงมาก่อนหน้า แต่นี่ไม่มี
(C) Those >> "เหล่านั้น" ข้อนี้ก็ผิดเหมือนกัน เพราะไม่รู้ว่าพูดถึงอะไรอยู่
(D) Others >> "อื่นๆ" ข้อนี้ผิดเช่นกัน เพราะถ้าจะใช้ ควรมีการกล่าวถึงก่อนว่ากำลังพูดถึงอะไรอยู่
ตอบข้อ (A)
 
ข้อ 3
1. สังเกต choice ก่อน
จากตัวเลือกแล้วข้อนี้วัดศัพท์แน่นอน ดังนั้นต้องลองดูความหมายของประโยคที่ถามด้วย
2. ดูประโยคที่โจทย์ถาม
All the food will be ___3.___ by Tony’s Caterers. Please notify a manager if you have any special dietary needs...
เขาบอกว่า "อาหารทั้งหมดจะถูก _____ โดยร้าน Tony's โปรดแจ้งให้ผู้จัดการทราบถ้าคุณจำเป็นต้องการอาหารอะไรเป็นพิเศษ..."
3. วิเคราะห์ choice
(A) reported >> รายงาน    (B) supplied >> จัดเตรียม    (C) donated >> บริจาค   (D) responded >> ตอบสนอง, ตอบรับ
ถ้าแปลได้ ข้อนี้จะง่ายมากคือตอบ (B) อาหารทั้งหมดจะถูกจัดเตรียมโดยร้าน Tony's  ดังนั้นอย่าลืมท่องศัพท์กันไว้ด้วยนะคะ
 
ข้อ 4
1. สังเกต choice ก่อน ข้อนี้ให้พวกคำเชื่อม กับ Adv. มา ซึ่งดูแล้วต้องเลือกจากความหมายของแต่ละคำให้เหมาะกับประโยค
2. ดูประโยคที่โจทย์ถาม
Please notify a manager if you have any special dietary needs ___144.___ we can accommodate you.
"โปรดแจ้งให้ผู้จัดการทราบถ้าคุณจำเป็นต้องการอาหารอะไรเป็นพิเศษ ____ เราจะได้จัดหาให้เหมาะสม"
ตามความหมายแล้วก็คือหากเราจำเป็นเช่นแพ้อาหารบางอย่าง หรือไม่ทานอาหารบางอย่าง ให้บอกผู้จัดการ ทางคนเตรียมงานจะได้จัดอาหารที่เหมาะสมมาให้
3. วิเคราะห์ choice
(A) whenever >> เมื่อไรก็ตาม   (B) as much as >> มากพอๆ กับ   (C) so that >> เพื่อที่   (D) however >> อย่างไรก็ตาม
ดังนั้นข้อที่เหมาะสมที่สุดคือ (C)
 
ก่อนไปสอบขอให้ผู้สอบเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนไปสอบ แล้วบริหารเวลาให้ดี เพราะข้อสอบพาร์ท Reading ขึ้นชื่อเลยว่าต้องอ่านเยอะ ถ้ารู้จักบริหารเวลาและมีพื้นฐานภาษาอังกฤษพอสมควร คะแนนที่ตั้งเป้าไว้ก็ไม่ยากที่จะได้มา ^^
 
 
Visitors: 1,148,273